Rapporter

Her legger vi rapporter som vi lager selv og i samarbeid med andre viktige aktører i havnæringen. 

Ny rapport med Additech: Sirkulærøkonomisk kretsløp i polymerproduksjon med FDM-printere

Additech AS har gjort et grundig stykke arbeid for å lære mer om sikulærøkonomiske produksjonsprosesser knyttet til 3D-printing i plast. Nå har de lansert den omfattende og grundige rapporten Sirkulærøkonomisk kretsløp i polymerproduksjon med FDM-printere, som belyser utfordringene og de mange mulighetene knyttet til sirkulærøkonomi i polymerproduksjon.

I dette prosjektet har de gjennomført kritiske undersøkelser for å innhente ny nødvendig kunnskap og ferdigheter, som er nødvendig for å betydelig redusere CO2 fotavtrykket fra 3D-printing med plast. De ville se hvordan sirkulærøkonomiske kretsløp påvirker 3D-printing. De ville også utvikle et system for å resirkulering internt, og ha hele kretsløpet der de produserer nytt for å sikre minimalt med avfall og utslipp i forbindelse med transport eller andre steg i produksjonen.

Rapporten belyser mange ulike forhold knyttet til produksjonsprosessen. De ser for eksempel på hvordan resirkuleringsprosessen påvirker materialkvaliteten. Og de ser nærmere på hvilke materialer som best egner seg for resirkulering.

3D-printing muliggjør sirkulærøkonomiske kretsløp!

Last ned rapporten her

Forsiden til rapporten Sirkulærøkonomisk kretsløp i polymerproduksjon med FDM-printere

Forsiden til rapporten Sirkulærøkonomisk kretsløp i polymerproduksjon med FDM-printere

Ny rapport: BlåGrønt Mission - Fremtidens ingredienser til fôr: bioprosessering og behovet for prosessinfrastruktur

Bærekraftig fôr til havbruk og landbruk er løftet som nasjonalt samfunnsoppdrag. På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Det er ambisjonen bak det nye virkemiddelelt «samfunnsoppdrag», som regjeringen har lansert i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

I denne nye rapporten beskriver vi ulike bioressurser som kan inngå i fôr, og hvordan disse potensielle ingrediensene er tiltenkt prosessert.

For å kunne ta råvarene fra lab-forsøk til industriell skalering, er det nødvendig med god tilgjengelighet til pilotanlegg for testing. Hensikten med disse pilotanleggene er å kunne teste ulike prosesser på et begrenset volum av råvarer, men med samme teknologi som skal inngå i en fullskala fabrikk.

Last ned rapporten her

 

Forsiden til rapporten BlåGrønt Mission

 

Ny rapport om havbunnsmineraler

Energiomstillingen fra et fossilt til fornybart energisystem krever en vesentlig økning i tilgangen på mineraler. Havbunnsmineraler blir vurdert for å styrke forsyningssikkerheten til kritiske materialer, men for at Norge skal lykkes med dette må en rekke forhold være på plass.

Sammen med GCE Ocean Technology har vi gjennomført et prosjekt og utarbeidet en rapport der vi utreder behovet for nasjonale testfasiliteter og -områder for bærekraftig kartlegging og eventuell utvinning av havbunnsmineraler.

I rapporten fokuserer vi på infrastruktur og testfasiliteter for forskning, utvikling og innovasjon, som vil være viktig for å sette fart på teknologiutviklingen og kunnskapsinnhentingen.

Last ned rapporten for å lære mer om havbunnsmineraler

 

 

 

Forsiden til rapporten Havbunnsmineraler – Testinfrastruktur